WEWA-TV 11.6" (29,46 cm) Widescreen PCAP Touchscreen-PC